top of page

ייצוג בנדל"ן מסחרי

משרד KMS עוסק בליווי של עסקאות נדל"ן בקשת נרחבת של פעילויות ומלווה לקוחות פרטיים וחברות בהליכי רכישה ומכירה של נכסים, קרקעות וזכויות במקרקעין. המשרד פיתח לאורך השנים קשר הדוק עם משקיעי נדל"ן ומלווה אותם כלקוחות חוזרים בעסקאות מורכבות.

המשרד מייצג חברות ולקוחות עסקיים ומלווה אותם מכירה או רכישה של נכסים מסחריים ובכלל זה: שטחי מסחר ותעסוקה, שטחי תעשיה ומרכזים לוגיסטים.

המשרד מתמצא בהיבטים הכרוכים בביצוע עסקאות מסחריות ועל כן השירות שניתן ללקוחות העסקיים מאפשר מערכת קבלת החלטות מושכלת בביצוע עסקאות של נדל"ן מסחרי ומניב.

bottom of page