top of page

מאמרים

אין חולק כי שוק הנדל"ן הישראלי מצוי מזה זמן בתנופת בנייה, חלקה מאופיינת בנייה "חדשה" מן היסוד וחלקה שיקום על דרך החיזוק של מבני מגורים  קיימים, אשר לגביהם קיימת סבירות כי לא יעמדו בפניי סכנת התמוטטות בקרות חלילה רעידת אדמה

 

הכוונה "בבניה חדשה" הנה למצב שבו הורסים עד היסוד מבנה מגורים ישן ותחתיו בונים בניין מגורים רב קומתי שבנייתו נעשית בהתאם לתקן בנייה מעודכן. באופן הזה נהנים הדיירים שפינו את דירותיהם הישנות באותו הבניין, עם חזרתם לאחר השלמת הפרויקט, מדירה חדשה, העונה לרוב על תקן בנייה מתקדם

על שולחן ועדת הפנים של הכנסת מונחת לדיון מוקדם הצעת חוק לתיקון חוק המקרקעין (תיקון מס' 33) (חלקה תלת-מידית ) אשר מטרתה להביא לכך כי ניתן יהא לבצע הפרדת בעלות בקרקע ליחידות מרחביות שיהוו נושא נפרד לעסקאות ולזכויות, ולאפשר רישום עסקאות רצוניות ואף הפקעות ביחידות אלה, המתבססות על תכוניות מאושרות, ברבדים שונים של הקרקע 0 תת הקרקע ומרחב הרום

 

תכלית התיקון המוצע, נועדה לאפשר ניצול יעיל יותר ומיטבי של הקרקע, רב שכבתי, בהתאם לתכנון הדינמי הקיים היום המאפשר שימושי קרקע שונים ביחידות מרחביות שונות, להקל על צרכי הפיתוח, בפרט במקומות שבהם שימושי הקרקע מעורבים, ולהגביר את הסחירות בקרקע

 טקסט של המאמר טקסט של המאמר טקסט של המאמר  טקסט של המאמר טקסט של המאמר טקסט של המאמר  טקסט של המאמר טקסט של המאמר טקסט של המאמר טקסט של המאמר טקסט של המאמר טקסט של המאמר  טקסט של המאמר טקסט של המאמר טקסט של המאמר טקסט של המאמר טקסט של המאמר טקסט של המאמר  טקסט של המאמר טקסט של המאמר טקסט של המאמר טקסט של המאמר טקסט של המאמר טקסט של המאמר

Please reload

bottom of page